🍀 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 🍀

𝑻𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒈𝒂̂́𝒑 𝒃𝒂 – 𝑵𝒆́𝒕 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 𝒍𝒂̣ 𝒌𝒚̀


𝐸𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑣𝑒̂̀ đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎,
𝑀𝑜̣̂𝑡 đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 ℎ𝑜𝑎 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ!
𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜̛, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ.
𝐶𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ, đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ…!
(𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ Đ𝑎́𝑚 𝐶𝑢̛𝑜̛́𝑖 - 𝐷𝑢 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔)
Nếu bạn cũng yêu hoa cỏ và những điều bình dị nhỏ xíu thì đừng ngại Inbox cho Pin bạn nhé ❤️